Ngày 24 tháng 6 năm 2024
 namxnk.hl@gmail.com   -    0902 170 387

Footer-Column 4

  • Địa chỉ: CỤM CÔNG NGHIỆP, TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP NAM HỒNG, THỊ XÃ HỒNG LĨNH, TỈNH HÀ TĨNH

  • Số điện thoại: 02393.574.568

  • Hotline: 0902.170.387

  • Email: namxnk.hl@gmail.com

  • Mã số thuế: 3001124028

  • Website: http://www.vinatexhonglinh.com

Design by GOVIN VIET NAM © 2020 - Công ty Cổ Phần Vinatex Hồng Lĩnh. All Rights Reserved